Soutěž

Pořadatel soutěže:

Grooters, s.r.o., se sídlem Praha 4-Lhotka, Dobřejovická 566/4, PSČ 142 00, IČO: 08143358, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313702

(dále jen „Pořadatel“)

Úvodní ustanovení:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry. V případě změny pravidel soutěže bude jejich aktuální znění nahráno na příslušné webové stránce oznamující soutěž.

Podmínky účasti:

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a/nebo s trvalým pobytem na území Slovenské republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti organizátora.

2. Pořadatel a jím pověřené osoby jsou kdykoliv oprávněny vyřadit ze soutěže účastníka, který porušuje pravidla soutěže, který ohrožuje sebe nebo své okolí, případně který nevhodným chováním narušuje průběh a bezpečnost soutěže. V případě vyloučení soutěžícího nevzniká Pořadateli povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému soutěžícímu nevzniká vůči Pořadateli žádný právní nárok.

Popis soutěže a způsob jejího hodnocení

1. Doba trvání soutěže je časově v souladu s oficiální akcí ComicCon Prague 2020. Tj. od pátku 7. 2. 2020 14:00 do neděle 9. 2. 2020 19:00

2. Soutěžící je na pokyn Pořadatele nebo jím pověřených osob povinen vyplnit údaje nezbytné pro splnění pravidel soutěže:

a. Jméno
b. Příjmení
c. E-mail

3. Soutěžící na pokyn Pořadatele nebo jím pověřené osoby splní následující soutěžní úkol:

- Co nejpřesněji se pokusí tipnout počet lidí, které zabila filmová postava James Bond ve filmech od Dr. No a po Quantum of Solace.

4. Deset nejpřesnějších tipujících bude Pořadatelem, po vyhodnocení výsledků pověřenými osobami, vyhlášeno do 14 dnů po ukončení soutěže, a to na webu, facebookové stránce a e-mailem. Pořadatel nenese odpovědnost za případné nedoručení informace o vítězi.

5. Výherci se stanou soutěžící, kteří:

- Co nejpřesněji určí tipem počet lidí, které zabila filmová postava James Bond ve filmech od Dr. No a po Quantum of Solace.. Výhru získá 10 nejpřesnějších tipujících v pořadí od nejpřesnějšího tipu.
V případě že bude více tipujích se stejným tipem, který má nárok na výhru, bude z nich náhodně vylosován edekvátní počet výherců. 

CENY

1. Cenou pro nejbližší tip jsou vouchery na nákup na eshopu www.grooters.cz v hodnotách v následujícím pořadí podle přesnosti tipování:

2x 1000 kč
3x 750
6x 500 kč

2. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě neočekávaných komplikací nahradit výše uvedené ceny jinými věcnými cenami obdobné i nižší hodnoty. Vítěz soutěže nemá právo po Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

3. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

4. Nebude-li možné výhru doručit výherci na jím poskytnutou adresu v uživatelském profilu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen Pořadateli nahradit náklady vynaložené na opětovné zabalení a dopravu výhry.

Osobní údaje

Zapojením do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zák. o ochraně osobních údajů, dále jen „Zákon“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění (zákon o některých službách informační společnosti) souhlasím s tím, aby společnost Grooters s.r.o., se sídlem Dobřejovická 566/4, Lhotka, 142 00 Praha 4 (dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro:

1. marketingové účely správce – zejména zasílání pravidelného informačního newsletteru, reklamních sdělení týkajících se nabízení vlastních výrobků a služeb, zasílání informací o organizovaných akcích, službách a kontaktování při provádění průzkumu trhu a marketingového výzkumu. Kontaktování je prováděno osobní návštěvou, elektronickou poštou nebo telefonicky;

2. účel analýzy osobních údajů, který umožňuje zejména přímý kontakt s konkrétními klienty (tzv. direct mailing)
Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji dobrovolně na dobu neurčitou ode dne jeho udělení, resp. do doby než tento souhlas odvolám. Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuté svobodně.

Osobními údaji se rozumí informace obsažené v tomto formuláři, zejména: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, na výmaz a přenositelnost mých osobních údajů, možnosti požadovat omezení zpracování a vznášet námitky proti zpracování, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat. Beru rovněž na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Tato svá práva mohu vykonat zasláním e-mailu na: info@grooters.cz, nebo zasláním písemné žádosti na adresu Správce.
Zároveň beru na vědomí a souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu budou Správcem zpracovány a uchovávány manuálně i automaticky prostřednictvím vlastních pověřených zaměstnanců, případně prostřednictvím třetích osob (např. externích smluvních partnerů a zpracovatelů osobních údajů).

3. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí v soutěži (podání odpovědi na soutěžní otázku) souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat a souhlasí i se zpracováním osobních údajů.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Pořadatele na e-mailovou adresu: info@grooters.cz